Governance

Meet the Governing Body

FINAL fox

Matthew Fox

Chair
Term: August 2018 to August 2020

FINAL pelham

Michael Pelham

Vice-Chair
Term: January 2020 to January 2022

FINAL burns

Diana Burns

Member
Term: April 2020 to December 2020

FINAL garcia

Nohemi Garcia

Clerk
Term: April 2019 to April 2021

FINAL Graham

Barbara Graham

Member
Term: October 2019 to October 2021

FINAL luis

Luis Maceira

Member
Term: January 2019 to January 2021

FINAL Moxley

Kelly Moxley

Member
Term: January 2019 to January 2021

FINAL Sterbentz

Cathy Sterbentz

Member
Term: April 2019 to April 2021

FINAL saul

Saul Wesley

Member
Term: October 2019 to October 2021